Các loại căn hộ

 

Mat-bang-can-91m2-capital-garden-102-truong-chinh

 

Mat-bang-can-91.2m2-capital-garden-102-truong-chinh

 

Mat-bang-can-109m2-capital-garden-102-truong-chinh

Mat-bang-can-111m2-capital-garden-102-truong-chinh (1)

Mat-bang-can-130m2-capital-garden-102-truong-chinh

Mat-bang-can-134m2-capital-garden-102-truong-chinh